Ateliér Intermédia

Vedúci ateliéru:
Doc. Miroslav Nicz


Pedagogicky zabezpečuje:
odborný asistent: Mgr. art. Peter Janáčik, PhD.
Mgr.art Ján Kostolanský – interný doktorand

Doktorandi: Andrej Poliak

Ukončení doktorandi: Pavlína Fichta Čierna, Jana Mináriková, Ivan Dudáš, Maroš Rovňák, Juraj Valica.

Vyučovací cieľ: rozvíjať invenčný prístup a samostatné tvorivé myslenie u študentov v duchu aktuálnych výtvarných trendov a v kontexte vývoja súčasného svetového výtvarného umenia tak, aby postupne prispievali k ich sebapoznávaniu a ku kultivovaniu ich osobnostného rastu.

Štúdium v ateliéri IM vytvára predpoklady pre individuálnu tvorivú činnosť poslucháčov, pri ktorej sa postupne oboznámia so všeobecnými tvorivými stratégiami v oblasti intermediálneho umenia a to v rovine teoretickej ako aj praktickej. Ateliér má integrálny a syntetizujúci charakter. Umožňuje študentom využívať a voľne kombinovať „klasické“ aj „nové“ média. Realizácie sú výsledkom individuálneho pozorovania a tvorivého prehodnocovania aktuálnych spoločenských tém, ktoré sú späté s časopriestorovým sebauvedomovaním (biopriestor, sociálny priestor, mediálny priestor, verejný priestor, urbánny priestor, virtuálny priestor, atď.). Výtvarné riešenia môžu mať dvojdimenzionálny charakter (koncept, fotografia, maľba, počitačová, alebo alternatívna grafika), ale aj trojdimenzionálny (objekt, video plastika, video objekt, inštalácia). Rovnako dôležitým akcentom je využívanie multimédií a aktuálnych digitálnych technológii (net art, virtuálne a interaktívne umenie). Veľký dôraz sa kladie na využívanie fyzického priestoru a jeho individuálne prehodnocovanie, ktoré rovnakým spôsobom ovplyvňuje obsah aj formu statických aj akčných foriem prezentácií. Výber adekvátneho média pri spracovani semestrálnych zadaní určuje obsahová stránka prác.

Ateliér IM sa vyznačuje svojou otvorenosťou a vzájomnou previazanosťou so všetkými ateliérmi katedry IDM. Tento princíp sa uplatňuje hlavne v prvých dvoch rokoch štúdia, počas ktorých sa študenti oboznamujú s rôznymi pedagogickými prístupmi a získavajú elementárne technické a technologické zručnosti , ktoré sú nevyhnutné k úspešnej realizácií ateliérových zadaní.

Vyučovací proces v ateliéri IM prebieha formou konzultácií a končí kvalitatívnym vyhodnotením semestrálnych prác. Pri hodnotení prác sa kladie dôraz na pravidelnú a aktívnu účasť študentov na konzultáciách a na splnenie stanovených tematických úloh v danom semestri. Súčasťou komplexnejšieho hodnotenia je aj samovzdelávanie v teoretickej a odbornej oblasti, aktívna účasť na výstavách súčasného umenia, filmových festivaloch a externých workshopoch.

Ateliér Digitálne médiá

Vedúci ateliéru:
Doc. MgA. Michal Murin, ArtD.


Asistent: Mgr. art Ján Adamove, ArtD.

Doktorandi: Lukáš Matejka, Matej Ivan

Ukončení doktorandi: Richard Kitta, Boris Vajtovič, Guy Van Belle, Monika Stachová, Juraj Sasák

Ateliér digitálnych médií je priestorom pre kreatívnu aplikáciu nových technológií a médií v intenciách aktuálneho výtvarného prejavu, s dôrazom na individuálny rozvoj postkonceptuálneho myslenia študentov. Ateliér je otvorený pre intermediálne ako aj interdisciplinárne projekty integrujúce digitálne technológie - od videoartu, videoobjektu, videoinštalácie, videoperformancie, počítačovej animácie, cez zvukovo orientované environmenty a projekty, multimediálne realizácie až po náročné progresívne formy súčasnej umeleckej komunikácie. Študenti pracujú s autorským digitálnym zvukom a obrazom, s interaktivitou v digitálnom 2D a 3D prostredí, vrátane intervencií do verejného (digitálneho) prostredia, narábajú s vizualitou databázových a algoritmických procesov v on-line komunikácii (sociálny networking), integrujú herné enginy do výtvarného umenia (machinima), aktívne sa venujú ďalším odnožiam digitálneho umenia ako sú mobile-phone art, net.art, software art, generative art, cyberart a pod.

Študenti ateliéru digitálnych médií sa vo svojich prácach – vyznačujúcich sa rozmanitosťou umeleckých praktík, foriem a tém – zaujímajú o najrôznejšie aktuálne problémy súčasného života. Na jednej strane sa vyjadrujú k témam súvisiacim so subjektivitou, intimitou, telesnosťou, reflexiou rodových otázok a medziľudských vzťahov v rámci svojich mikrosvetov, na druhej strane sondujú vo svojich výpovediach rôznorodé sociokultúrne situácie, pričom sa nevyhýbajú ani kultúrnej, spoločenskej a politickej kritike. Títo adepti umenia referujú aj o historickej a kultúrnej pamäti a svoju pozornosť venujú rovnako starostlivému mapovaniu sociálnych stránok každodenného života v kontexte globalizovaného sveta. Ďalšou sférou ich záujmu je oblasť vizuálnej kultúry, najmä kritika a ironizácia masmediálnych manipulácií, alebo tvorivé využívanie filmových diel v podobe found footage videí. Bázou mnohých príspevkov je umelecká intervencia do verejného reálneho, ale aj virtuálneho prostredia.

Spoločným menovateľom väčšiny študentských diel je nielen sústredené úsilie týchto autorov a autoriek komunikovať zaujímavé posolstvá v invenčnom vizuálnom jazyku, ale rovnako aj ich prirodzená snaha hľadať si svoje miesto a priestory na sebarealizáciu v umení a v živote.

Ateliér digitálnych médií plánuje do budúcnosti rozvíjať náročnejšie projekty oscilujúce medzi výtvarným umením a najnovšími technologickými a softvérovými možnosťami. Projekty (workshopy, on-line workshopy, kolaboratívne študentské podprojekty, prezentácie, výstavy) sú orientované aj na tieto oblasti súčasného digitálneho umenia: Interaktívny film a videoart (základy 2D a 3D interaktivity / softvéry pre real-time video processing a audio processing, DJ-ing, VJ-ing)

Programovacie minimum pre výtvarníkov (objektovo orientované programovacie jazyky C++, Java / základy programovacích jazykov puredata/Max, VVVV, Arduino/Wiring, Processing, ActionScript, Python, Cocoa)

Elektrotechnické minimum pre výtvarníkov (teoretické a praktické znalosti a zručnosti)

Robotické minimum pre výtvarníkov (základy kybernetických systémov a robotiky / fyzické a sonické interaktívne rozhrania / interfacing / J-Bot brain a i. / senzory / jednoduché autonómne roboty)

Individuálne projekty (práca s objektami v prostredí virtuálnej reality, augmented reality, Blender, Python / 2D a 3D interaktívny mapping vo verejnom priestore a pod.)

Cross-platforma (znalosť súčasných softvérov pre interakciu: puredata/Max, Processing, Eyesweb, Arduino, Wiring, VVVV, Quartz Composer / použitie OpenCV, OSC / tinkering, circuit-banding / kreatívne využitie nadobudnutých teoretických a praktických skúseností)

Paralelne rozbiehajúcou platformou popri webstránke IDM.NET.DATA by mal byť vznik IDM TV – webportálu, ktorý by mal skenovať aktuálne dianie v oblasti digitálneho umenia a mapovať tvorbu študentov.

Uvedené aktivity sú súčasťou projektov: DigiVAF(ex) (2004 – 2010) http://idm.aku.sk/vafex a COOL~TOOL (od 2011).

Fotomédiá

Vedúci ateliéru:
prof. Milota Havránková


Pedagogicky zabezpečuje: Mgr. Art. Andrea Chreňová, interná doktorandka

Vyučovací cieľ: Hlavné tématické okruhy výučby a výskumu fotografie predstavuje ateliér, skúmaním fotografického média vo vzťahu k výtvarnému umeniu. A to tak ako sa menil v klúčových bodoch vývoja a v stretoch historického vývoja obrazu v analógovej fotografii až k digitálnej. Dnes prechádza postupnou zmenou neustáleho technického aj výtvarného vývoja.

Zastavený obraz, dokumentácia v časopriestore je základnou rovinou pamäte tohto média. Konotácia výberu programovania kreativity je zohľadnená procesom osobného formovania poslucháča v prostredí diskurzu. Fotografická tvorba v mediálnom prostredí za pomoci pedagóga určuje zásadné znaky pre vyznenie procesu tvorby študentskej práce až ku konečnému výsledku.

Obsah predmetu: Veľmi dôležitá súčasť ateliéru sú pravidelné prezentácie, ktoré stimulujú priestor ateliéru a pomáhajú študentom artikulovať tému, osobné impulzy individuálnych prístupov k vlastnej tvorbe a k tvorbe ako takej. Stratégie fotografického média sú kľúčové, nadčasové, podliehajú etike, idú naprieč celým umením, sú artefaktom a nahradzujú slová. V profesionálnom umeleckom prostredí, ale aj v prostredí komerčnom, zohrávajú podstatnú úlohu súčasných výtvarných tendencií a umožňujú študentom otváratˇ a napĺňať akúkoľvek tému, ktorá sa týka existencie človeka.

Ateliér Transmédiá

Vedúci ateliéru:
prof. Jiří David, akad. mal.

II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie

Výučba v ateliéri je zameraná na využitie kreatívneho potenciálu študenta, so zameraním na vytvorenie vlastného umeleckého prejavu v kontexte aktuálneho umenia, pri akceptovaní jeho individuality. Ateliérová tvorba je otvorený priestor založený na aktívnej komunikácii so študentom s cieľom podporiť jeho tvorivé myslenie. Komunikácia v ateliéri je zameraná na využitie vhodných médií pri spracovaní tém. Cieľom je príprava študenta, ktorý bude schopný využiť prostriedky aktuálnych umeleckých tendencií grafiky a technológií vizuálnej komunikácie. Kontinuálna výučba v ateliéri je postavená na využití základných vyjadrovacích prostriedkov a stavebných prvkov výtvarného diela v alternatívnej grafickej tvorbe. Osvojenie základnej terminológie, rozvoj flexibility a schopnosti reagovať na meniace sa prostredie vizuálnej kultúry. Intermediálny presah v tvorbe umožňuje nájsť vhodné médium/média pre vyjadrenie myšlienky. Dôraz sa kladie na prípravu návrhov a vhodné technologické spracovanie podkladov klasickými grafickými technikami alebo v digitálnom prostredí. Pri získavaní zručností študent využíva klasické techniky (kresba, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy), alternatívne techniky (ofset, xeroxová tlač, tlač z valca, práca s matricou...), ako i autorské techniky vytvorené experimentom s papierom a využitím rôznych materiálov. Obsah ateliéru je zameraný aj na osvojenie si vizuálnych komunikačných prostriedkov, ako je písmo, grafický znak, stopa, ilustrácia. Okrem voľnej tvorby umožňuje ateliér aj presahy do typografie, plagátovej tvorby a vizuálnej komunikácie.