ARCHEO-SKY

Dielom je interaktívna zvuková site-specific inštalácia imerzívneho charakteru. Pomocou
imerzívnosti sa dielo snaží o posunutie a prelínanie hraníc sveta minulosti (sprítomneného
meniacimi sa interaktívnymi zvukmi) a prítomnosti (vizualizovania dát) cez rozhodnutie
človeka, ktoré sa stáva kľúčom k prepojeniu medzi jednotlivými linkami daných realít.
Divák svojím rozhodnutím interaktívne dielo ovláda a mení jeho vizuál a zvuk, pričom
pretvára tok dát z fyzikálneho sveta do sveta abstraktného, snového. Dielo pracuje
s prítomnosťou diváka, trackuje ho a v reálnom čase prispôsobuje vizualitu daným
okolnostiam vzniknutých z pohybu diváka v inštalácií. Pracuje so zobrazením, vizualizáciou
dát, informáciami a odkazmi na astrofyziku a astronómiu.

https://vimeo.com/431952757

ARCHEO-SKY is an interactive, site-specific and immersive digital installation. Two dimensions of time are shading into each other in this immersive environment – the past (generative sounds) and present (visualisation of real-time data). The main key of connection of these compartments is the decision of a viewer and its consequences. The viewer interacts with sound and visual by means of his movement in the space. He transfers the flow of the data from psychical world into the world of an abstraction and imagination. This artwork uses real-time data from databases of NASA (type of a star, luminance or size). Data are converted into the visuals of plasmatic structures, particles and nebulas.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


ARCHEO-SKY

Diplomovou prácou je interaktívna priestorová a zvuková site-specific inštalácia, ktorá vťahuje a zapája diváka do svojej reality a stavia ho do pozície tvorcu. Dáva mu možnosť vybrať si medzi viacerými možnosťami, ktoré odzrkadľujú a pracujú zo zobrazením hviezdnej oblohy či vesmírnych objektov, telies. Pretvára tak dáta zo sveta fyzikálneho do sveta abstraktného, vizuálneho. Reflektuje historický a dejinný posun pri vnímaní vesmíru a konfrontuje diváka so súčasným poznaním astrofyziky, pracuje s informáciami. Súčasťou imerzívneho prostredia je interaktívny zvuk. Projekcia prispôsobuje svoju vizualitu daným okolnostiam, môže sa dekomponovať, zrútiť sama do seba.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár