Life of Your Words

Práca Life of Your words vznikla v náväznosti na teoretickú časť mojej diplomovej práce, v ktorej som sa primárne zaoberal mapovaním rôznych umeleckých stratégií tematizujúcich živú prírodu z jej vnútorného – biologického či genetického hľadiska. Od prístupov triviálneho pozorovania a napodobňovania prírody, som pod strešným pojmom bio-art skúmal aj stratégie simulácie života, projekty takzvaného wetware apropriujúce si biomateriál ako vlastné médium až po náročné umelecko-vedecké projekty, ktoré vznikali v laboratóriách.

Druhá časť teoretickej práce reflektuje nástup a rozvoj biotechnológií a genetického inžinierstva zo spoločenského a etického hľadiska. Prebiehajúci genetický výskum človeku od konca minulého storočia umožnil pretvárať model prírody a pôsobiť na enviroment ako nová, dovtedy neexistujúca sila. Zmena paradigmy a obrátenie pozornosti k samotnej podstate živého - genetickému kódu a následná možnosť jeho manipulácie otvára éru akejsi post-prírody, ktorej budúci obraz je vo väčšej, či menšej miere v rukách človeka. Človek, príroda a technológie sa ocitajú v novom vzťahu, ktorý otvára nové spoločenské a etic¬¬ké otázky, a to nielen v oblasti vedy a výskumu, ale takmer vo všetkých sférach, umenie nevynímajúc.

Life of Your Words je výsledkom podniknutého výskumu, v ktorom si okrem iného všímam aj nedostatok verejnej diskusie spojenej s otázkami genetickej manipulácie a jej možných dopadoch na spoločnosť a celú biosféru, ako aj absenciu medzinárodných právnych noriem, ktoré by jasnejšie definovali pravidlá výskumu a najmä jeho aplikácie.

Mojim zámerom sa preto stalo mapovanie globálneho slovníka a prebiehajúcej diskusie, ktorá súvisí so živou prírodou – nezameriavam sa však na konkrétne problémy či stanoviská, ale začínam jednoduchším záujmom o mapovanie výskytu kľúčových slov súvisiacich so životom a naopak s jeho neprítomnosťou. Ako zdroj tejto diskusie používam sociálnu sieť twitter a vytváram analytickú časť svojej práce, ktorá neustále triedi užívateľské správy (cca 100,000 správ za minútu) podľa výskytu kľúčových slov - life, vitality, aliveness, survival, birth, ... versus death, dying, decease, perish, ...

Druhá, vizuálna časť práce spočíva v simulácií jednoduchého života, ktorého prežitie je podmieňované výsledkom tejto analýzy v krátkych časových intervaloch – v závislosti od prevažujúcej časti správ a ich množstva za posledných desať sekúnd dostáva resp. nedostáva simulovaná populácia potrebné živiny na svoj rozvoj. Vzniknutý život je tak určitým vitalistickým obrazom diskusie, ktorý však nie je len numerickou štatistikou ale funguje ako dynamický model a riadi sa vlastnými pravidlami.

Teoretická práca je dostupná na stiahnutie na adrese http://virae.org/bioart
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár