TRANS - ACTION / Altruism as Arttruism

Súčasná slovenská grafika 17.
Usporiadateľ: Banskobystrický samosprávny kraj a Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Miesto konania: Praetórium, Nám. Š.Moysesa 25; Bethlenov dom, Dolná 8
Vernisáž: v stredu 23.11.2011 o 17.00 hod
Trvanie: 23.11.2011 – 19.02.2012
Kurátor: Zuzana Majlingová, Katarína Baraníková

Periodické súťažné podujatie Súčasná slovenská grafika je na pôde Stredoslovenskej galérie usporadúvané od roku 1971. Aktuálny 17. ročník celoslovenskej prehliadky voľnej grafickej tvorby má ambíciu predstaviť jej súčasné tendencie a podoby prostredníctvom tvorby viac ako šesťdesiatich autorov zastupujúcich viacero generácií a rôznych prístupov k spracovaniu média grafiky.

Výstavná prezentácia prihlásených umeleckých kolekcií z obdobia rokov 2005-2011 sleduje situáciu média z hľadiska výrazovo-tematických, formálnych a technických východísk a inklinácií. V kontinuite vývinu po predchádzajúcom ročníku, na ktorom najvýraznejšie dominovali postupy digitálnej grafiky, možno aktuálne pozorovať už rovnocennejší záujem o využitie a prehodnotenie výrazových možností tradičných grafických techník. Ich postupný ohlas bol pritom čitateľný už od začiatku minulej dekády v dielach niektorých autorov strednej generácie. Súčasná nastupujúca generácia sa k tejto inklinácii zásadnejšie prihlásila tendenciou k linorytovému prejavu, predstavenému buď prostredníctvom využitia klasickej techniky alebo v menšej miere jej technologickej aplikácie či simulácie. V procesoch ich tvorby pritom dochádza tiež k hybridizáciám, k vstupom iných výtvarných druhov ale aj ku kreovaniu vlastných technologických postupov. Pretrvávajúce uplatňovanie digitálneho spracovania sa naďalej rozvíja v posunoch technických možností a kombinovaní. Objavujú sa taktiež alternatívne autorské riešenia a presahy grafiky do objektu, inštalácie či videoinštalácie s využitím širokého spektra techník.

V sprehľadnení sleduje výstava nosné výtvarné polohy a programy, ktoré sa tiež vzájomne prelínajú. Silné viacgeneračné zastúpenie pracuje s abstraktnou a neoabstraktnou formou. Výraznejšie sa uplatňuje geometrická tendencia, ojedinele abstraktná ornamentalizácia. Viacero autorov rozvíja ďalej figuratívnu polohu tvorby a prácu s figúrou. Z autorských konceptov sú mnohé založené na práci s textom alebo písmom. Ďalej sa presadzujú tiež neokonceptuálne programy, niektoré presahujúce k akcii.

Vystavené diela.
Michal Murin: TRANS - ACTION, dig. tlač, 2011, 70 x 100 cm
Michal Murin: Altruism as Arttruism, dig. tlač, 70 x 300 cm, alebo 210 x 100 - variabilne.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár