POLYSEXUALITA 1988 - ...

Názov projektu: Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu
(interdisciplinárne sympózium)
Organizátor: Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií, Centrum výskumu, Vysoká škola výtvarných umení
Spoluorganizátor: Nitrianska Galéria, Nitra
Koncepcia: Mgr. Jana Geržová
Garantka projektu: Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.
Miesto a dátum konania: 24. 2. 2012, Nitrianska galéria, Nitra
Sympózium bude sprievodným podujatím cyklu výstavy Inter-view (Nitrianska galéria, Nitra 26. 11. 2010 – 20. 2. 2011) a Inter-view 2. (Nitrianska galéria, Nitra, 2. 12. 2011 – 26. 2. 2012, kurátorka Barbora Geržová)
Názov prednášky:

Michal Murin: "Rodové transformácie. Akcie a performancie o sebaprojekciách, premenlivých identitách, medzigeneračných spoluprácach a transgendrových komunikáciách". In: Geržová, Jana (ed.): Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu. Bratislava: Slovart a VŠVU 2012, s. 38-53.
ISBN 978-80-89259-68-7Charakteristika projektu:
Cieľom interdisciplinárneho sympózia je prehĺbiť odbornú diskusiu o tom, akú úlohu zohrávajú v kontexte súčasnej spoločnosti, kultúry a umenia kritické metódy akcentujúce pri interpretácii dobových fenoménov rodový diskurz. Sympózium, na ktoré sú okrem teoretičiek a kritičiek výtvarného umenia a vizuálnej kultúry pozvané aj odborníčky z ďalších vedných odborov (jazykoveda, filmová veda, filozofia) je sprievodným podujatím cyklu výstavy Inter-view a Inter-view 2, v rámci ktorých boli cez témy ako telo, telesnosť, identita, pamäť, rodina, vzťahy, ale napríklad aj nový koncept mužskosti skúmané rodové aspekty súčasného umenia reprezentované tvorbou slovenských a českých umelcov a umelkýň. Vzhľadom na toto prepojenie teórie a praxe súčasného umenia, boli do projektu oslovení aj umelci a umelkyne, v ktorých tvorbe je aspekt rodovosti trvale prítomný, a takto orientovanou tvorbou boli reprezentovaní aj na spomenutých výstavách.
Vzhľadom na to, že ide o pomerne širokú oblasť výskumu, na ktorú sme sa zamerali, dôraz bude prioritne položený na nasledovný okruh problémov:
a/ analýza kľúčových pojmov (ženské umenie, feministické umenie, rodovo citlivé umenie, respektíve rod v súčasnom umení, queer art) z hľadiska ich histórie ako aj s ohľadom na kontextuálne čítanie ich významov tak, ako sa precizovali v priebehu druhej polovice 20. storočia, keď sa pôvodná homogenita feministického hnutia začala atomizovať do rôznych feministických myšlienkových prúdov. Špecifická pozornosť bude venovaná jazykovej stránke skúmaných pojmov, ktoré prechádzajú do slovenčiny z iných jazykov, predovšetkým z angličtiny (rod / gender, kvír / queer) s dôrazom na ich gramatickú a sémantickú analýzu.
b/ rodovo podmienená interpretácia modelových umeleckých diel, s dôrazom na skúmanie relácií medzi intenciou autorky / autora a intenciou diela. V tejto sekcii pôjde o analýzu rôzne symetrických (či asymetrických) vzťahov medzi programovým (či podvedomým) rodovým postojom autoriek a autorov a charakterom samého diela.
c/ skúmanie relácií medzi existujúcim feministickým diskurzom a meniacimi sa postojmi žien autoriek a mužov autorov v zmysle ich väčšej citlivosti k otázkam rodovej rovnosti, vrátane kritického prehodnocovania rodových stereotypov

V rámci domácej výtvarnej scény ide o dôležitú iniciatívu revidovať obsah kľúčových pojmov spájaných s interpretáciou rodových aspektov spoločnosti, kultúry a umenia realizovanú naprieč rôznymi vednými odbormi.

Výstupom sympózia bude zborník, v ktorom bude okrem prednášok aj prepis najpodnetnejších diskusných príspevkov.

Zoznam účastníčok / účastníkov:
doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., riaditeľka Centra rodových štúdií, FiF UK, prof. Zora Rusinová, PhD., výtvarná teoretička, vedúca Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií, Centrum výskumu, VŠVU, PhDr. Katarína Rusnáková, PhD., výtvarná teoretička, vedúca Katedry dejín a teórie umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ingrid Hrubaničová, PhD., jazykovedkyňa, Mgr. Eva Filová, ArtD., výtvarná umelkyňa, filmová kritička a teoretička, VŠMU, Mgr. Lenka Krištofová, doktorandka na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK, Mgr. Barbora Geržová, kurátorka a výtvarná kritička, Nitrianska Galéria, Mgr. art Pavlína Fichta Čierna, výtvarná umelkyňa, MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., výtvarný umelec a pedagóg, Mgr. art Martin Piaček, ArtD., výtvarný umelec a pedagóg.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár