DIGITAL MEDIA - DigiVAF(ex) Display

Pozvánka na výstavu DIGITAL MEDIA, Digitálne technológie v umení, 9.12. 2009 o 16.30 hod. v Dome umenia v Bratislave.
Práce študentov Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici a hostia z Fakulty umení v Košiciach.

ZOOM - klikni na pozvánku.

Výstava DIGITAL MEDIA prezentuje práce študentov ateliéru Digitálne médiá, ktorý vedie MgA. Michal Murin, ArtD. a ateliéru Intermédiá, ktorý vedie doc. Miroslav Nicz, akad. mal. Pedagógovia sú aj spolukurátori výstavy spolu s PhDr. Katarínou Rusnákovou, Ph.D., vedúcou katedry Teória a dejiny výtvarného umenia na Fakulte výtvarných umení (FVU) Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Výstava poskytuje priestor aj študentom katedry Výtvarné umenie a intermédiá Fakulty umení (FU) Technickej univerzity v Košiciach, ktorí boli prizvaní ako hostia. Vo výbere MgA. Michala Murina, ArtD. sa predstavujú projekciou krátkych videí a interaktívnymi videoinštaláciami, ktoré boli vytvorené v ateliéri Nové médiá pod vedením hosť. prof. Anny Tretterovej.


Všetky tri ateliéry pôsobiace mimo hlavného mesta sa predstavujú bratislavskému publiku prostredníctvom veľkoryso koncipovanej výstavy, ktorá sa svojím rozsahom uchádza o titul najväčšej výstavy umenia nových technológií na Slovensku od roku 1993.
Diela sú prezentované v 14 kójach, pričom značnú časť z nich tvoria mediálne inštalácie, ktoré využívajú aj interaktivitu diváka. Pripravený súbor sa skladá zo 4 projekcií krátkych videí od videoartu cez videoperformancie až po experimentálny film, ktorý obsahuje takmer 80 študentských prác. Na výstave je možné zhliadnuť práce založené na videohrách, ako aj diela, ktorých bázou sú znalosti programovania v jazykoch pure data a processing. Projekt umenia pre sieť www prezentuje aj umelecký počítačový vírus určený na propagáciu prác študentov z Banskej Bystrice, ktorý zasiahol desiatku štátov a tisíce počítačov. Príťažlivým zážitkom pre divákov môže byť aj z počítačových hier odvodený formát machinima, čo je špeciálny druh animácie, založenej na herných enginoch počítačovej hry. Zaujímavo vyznieva aj koncepcia tzv. výstavy vo výstave, ktorej zámerom je zhliadnutie študentských diel aj v 3D virtuálnom múzeu.

Študenti sa vo svojich prácach – vyznačujúcich sa rozmanitosťou umeleckých praktík, foriem a tém – zaujímajú o najrôznejšie aktuálne problémy súčasného života. Na jednej strane sa vyjadrujú k témam súvisiacim so subjektivitou, intimitou, telesnosťou, reflexiou rodových otázok a medziľudských vzťahov v rámci svojich mikrosvetov, na druhej strane sondujú vo svojich výpovediach rôznorodé sociokultúrne situácie, pričom sa nevyhýbajú ani kultúrnej, spoločenskej a politickej kritike. Títo adepti umenia referujú aj o historickej a kultúrnej pamäti a svoju pozornosť venujú rovnako starostlivému mapovaniu sociálnych stránok každodenného života v kontexte globalizovaného sveta. Ďalšou sférou ich záujmu je oblasť vizuálnej kultúry, najmä kritika a ironizácia masmediálnych manipulácií, alebo tvorivé využívanie filmových diel v podobe found footage videí. Bázou mnohých príspevkov je umelecká intervencia do verejného reálneho, ale aj virtuálneho prostredia.
Spoločným menovateľom väčšiny študentských diel je nielen sústredené úsilie týchto autorov a autoriek komunikovať zaujímavé posolstvá v invenčnom vizuálnom jazyku, ale rovnako aj ich prirodzená snaha hľadať si svoje miesto a priestory na sebarealizáciu v umení a v živote.
Autor projektu: Michal Murin
Kurátori výstavy: Michal Murin, Miroslav Nicz, Katarína Rusnáková

Kurátor projekcie Videoexperiment FVU: Ján Adamove
Kurátori projekcie Videoart FVU: Michal Murin, Miroslav Nicz, Katarína Rusnáková
Kurátori projekcie Videoart FU: Michal Murin, Boris Vaitovič
Asistent výstavy: Lukáš Matejka, Stanislav Veselovský

Výstavu podporili:
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici, Fakulta umení v Košiciach, Ultra FRAME s.r.o., Nitrianska galéria v Nitre, Považská galéria v Žiline, SITA – Slovenská tlačová agentúra, TV Bratislava, IDM.NET.DATA (http://idm.aku.sk), Platforma DigiVAF(ex) (http://fvu.aku.sk/vafex)
Výstava je podporená grantom MŠ SR KEGA 3/6489/08
Komentáre


Pridať komentár