Digital Corporality

V tejto práci som sa zaoberal digitálnym obrazom. Výsledkom môjho skúmania je druh postprocessu, ktorý som použil ako umeleckú stratégiu. Vytvoril som sériu fotografií, z ktorých každá obsahuje dve fotografie. Pri rozmeroch 400x600 pixelov som striedavo vyberal horizontálne pixelové riadky najprv z jednej a potom z druhej fotografie, čím vznikol určitý digitálny obraz. Touto technikou som spojil na každej fotografii to isté nahé ženské telo s troma odlišnými telami mužov. Tým poukazujem na otázku gendru, telesnosti, androgynie, či premeny identity.
__________________________________________________________________

In this work I have dealt with digital imaging. The result of my study is kind of postprocess, which I used as an artistic strategy. I created a series of photographs, each of which contains two photos. With the resolution 400x600 pixels I picked alternately horizontal pixel rows from first one and then from the second photo, thereby creating a digital image. Using this technique I added in the each photo the same nude female body to three different mens´bodies. This refers to the issue of gender, physicality, androgyny, identity and transformation.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár