the BRIDGE

https://www.youtube.com/watch?v=AlRsFzrFOX0

Snahou projektu “the Bridge“ je hľadanie nových možností prepojenia dvoch paralelne koexistujúcich svetov.
Jedná sa o digitálny zásah do verejného priestoru, ktorého zmyslom je vytvoriť akýsi most, miesto stretu fyzickej a virtuálnej reality.
Multimediálna Inštalácia by mala vytvoriť určitú digitálnu trhlinu v stene, cez ktorú je možné vidieť do „druhého sveta“.
Projekt sa snaží poukázať na fakt, v akom blízkom strete sa dnes tieto dve reality nachádzajú.
V druhom rade sa pokúša do verejného priestoru navrátiť istý tón ľudskosti a spontánnej komunikácie, ktorá sa s novými generáciami postupne vytráca.
Virtuálne diery v meste, tak majú byť možnosťou na stret napr. okoloidúceho človeka s náhodným internetovým užívateľom (napr. užívateľom sociálnych sieti).
Za predpokladu že sme my ľudia v digitálnej komunikácií odvážnejší, môže byť takýto nezvyčajný stret podnetom k záujmu a spontánnemu rozhovoru. „The Bridge“ má ilustrovať pokus o prejav opätovnej ľudskej blízkosti vo verejných priestoroch v našom digitálnom veku.

--------------------------------

The aim of the project “the Bridge” persues for new ways of connecting two parrellel coexisting worlds. It’s about a digital intervention into public areas, purpose being to create a sort of bridge, a meeting point for both a physical and virtual reality.
This multimedia installation should create some digital breach in the wall, through which makes it possible to see into “another world”. The project aims to highlight the fact of how close these two realities are in this day.

Secondly, it attempts within a public area to restore the tone of humanity and spontaneous communication that has been gradually disappearing in younger generations. Virtual holes in the city should be a possibility, for example: a collision between a random Internet user (example: social network users) and a man passing by.
Assuming that people digitally communicating are bolder, this can be an unusual opportunity for such a meeting leading still to an interesting and spontaneous conversation. “The Bridge” illustrates an attempt to show human re-interaction through a new form in public places in this digital age.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár