ZVUKOVÁ SUBSTANCIA / SUBSTANCIA ZVUKU

Interaktívno kinetická inštalácia, ktorá skúma vzťah zvuku a vody. Voda ako zdroj zvuku a zároveň aj jeho forma, pričom navzájom tvoria svoje integrálne časti. Samotná syntéza je dopĺňaná pomocou softvérových riešení, ktoré premieňajú dané hodnoty na výsledný rezultát. Získané hodnoty z toku zdrojových dát sú programovo premieňané a svojou intenzitou ovplyvňujú povrch vody a v momente generujú nové možnosti vnímania zvuku ale aj bližšie znázornenie momentálnej aktivity z miesta odkiaľ sú konkrétne dáta čítané. Kinetické inštalácie sú dopĺňané interaktívnymi objektmi kde samotné dáta, ktoré vytvárajú zvuk sú ponechané čisto na pohybe diváka a jeho aktívnej participácii. Preskúmanie zvuku a hmoty a ich vzájomných vplyvov voči sebe samým za cieľom autorskej konceptuálnej výpovede je nosným aspektom pri riešení bakalárskej práce. Zvládnutie formy výsledného diela, ako z hľadiska problematiky, tak aj z hľadiska technického riešenia bude prínosom pre autora ale i diváka samotného. Inštalácia pohybujúca sa v oblasti sound-artu vytvára svojou intervenciou v priestore experimentálny hudobný nástroj s otvorenými možnosťami recepcie a percepcie diváka.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentárZVUKOVÁ SUBSTANCIA / SUBSTANCIA ZVUKU

https://youtu.be/d7oU3bMyt48Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár