SLK

It refers to the sport appropriate phraseology as " artistic swimming" (synchronized), its logical and linguistic discrepancies, followed by the announcement of the professional sport as one the forms of body art as a performance. If the last and the most inevitable criteria and condition of the art performance is the idealistic and and conceptual knowledge of " the object and the subject of the art work", so then, I, Mario Kastelovic, publicly and honestly proclaim , that in the past I used be an active sportsman , swimmer, as well as a performer, SLK, Slovak Liquid Conceptualist, that the already evidently clustered name" artistic swimming" by this day I implement into the artistic language, that is, in the full respect and responsibility.
_____________________________________________________
Telesnosť ako priestorovosť, vedomie ako mentálny potenciál, otvorenosť svetu ako subjekt - objekt interaktivita, aj takto by sme mohli chápať Schelerove (Max Scheler, 1874-1928) ľudské podstaty z hľadiska kultúrnej, teda aj výtvarnej, antropológie.
Keďže za performanciu považujeme také umenie, v ktorom je telo "subjektom a objektom diela" (Willoughby Sharp, 1970), tak v retrospektívnom pohľade sa zdá, že väčšina body-artu spracovala tri modely performancie.

performancia ako akcia
performancia ako úloha
performancia ako rituál

Filozofia umenia a avantgardné umenie od 60-tych rokov zastávali mnohé spoločné postoje. Jedným z nich, napríklad, bolo ironizovať rozdiel medzi vysokým a ľudovým umením, medzi heroizovaným maliarstvom predošlej generácie abstraktných expresionistov a populárnym zobrazovaním komiksových seriálov, čí komerčnej reklamy.
Ak teda už bol čas na ironizovanie rozdielu už spomenutého, tak teraz je čas na rovnaký prístup vo vzťahu performancia - šport, keďže v oboch prípadoch už môžeme uvažovať ako o body-arte.
Predsa aj tri modely performancie (akcia, úloha, rituál) si bezpochyby nájdu svoje miesto v športovom akte. Dnes je totiž športové dianie, tiež i jeho konkrétny telesný akt, sprevádzané prvkami dramatického, hudobného i výtvarného, ktoré na seba sekundárne preberajú aj samotní športovci, teda už performeri.
"Čokoľvek," tak to sa zdá byť dosť chabá odpoveď na otázku, "čo je umenie?"
Je to však preto, lebo sa dlho prijímalo, že umelecké diela vytvárajú, obmedzujú a akosi povznášajú množinu objektov, ktoré je každý schopný aj ako umelecké diela identifikovať.
Otázne bolo len to, čo pokladať za ich status.
Znakom súčasnej situácie vo filozofii umenia je to, že filozofická definícia umenia musí byť vytvorená s radikálnou otvorenosťou, aká postihla celú oblasť umenia. Ešte stále platí, že umelecké diela vytvárajú množinu objektov. Zmenilo sa však to, že ich nemožno ľahko identifikovať ako umelecké diela, pretože čokoľvek, na čo si len človek dokáže pomyslieť, môže byť umeleckým dielom a to, čo sa pokladá za ich status, nemôže byť záležitosťou jednoduchého spoznania. Dnes je už dosť jasné, že niečo môže byť úplne podobné umeleckému dielu a predsa to vôbec nie je umelecké dielo.
A čo tak šport ako extrémna a rýdzo radikálna forma body-artu, ktorý zisťuje skutočnú hranicu telesného, ktorý sa fyziologicky profiluje až k samej hranici života a smrti? Dajú sa brať vážne Burdenove (Chris Burden) a Acconciho (Vito Acconci) akcie "ohrozovania a testovania" ich vlastného tela? Výstrel na rameno, ani klinec v dlani, už vôbec nie výstup na stoličku neurčujú hranicu a podstatu telesného, pretože len v maximálnej (vrcholovej) životaschopnosti, alebo životaneschopnosti, môžeme s telesným hraničiť.

Týmto teoretickým záberom na body-art by sme mohli pozbaviť športom apropriovaný frazeologizmus "umelecké plávanie" (synchronizované) jeho logickej i lingvistickej nepresnosti, následne aj vrcholový šport vyhlásiť za jednu z foriem body-artu ako performancie, ktorá v sebe pestuje estetické s telesným masochizmom zároveň.
Ak je však posledným nevyhnutným kritériom a podmienkou výtvarnej performancie ideová a konceptuálna vedomosť "objektu a subjektu diela", tak :

"Ja, Mário Kastelovič, verejne a čestne prehlasujem, že som v čase minulom bol aktívnym športovcom, plavcom, taktiež však aj paralelne performerom, SLK - "Slovak Liquid Konceptualistom", že už čisté združené pomenovanie "umelecké plávanie" týmto dňom zavádzam do jazyka výtvarného, a to v plnej vážnosti a zodpovednosti."Akadémia umení v Banskej Bystrici dňa 18.01.2011Komentáre

avatar

olovo: Hm, aj ja som sa zúčastnil tých pretekov.Potvrdzujem prehlásenie autora o minulosti športovej, a s tým aj paralelne performerovej.Na záver, súhlasím so zavedením termínu do jazyka výtvarného.

May 11 2012, 17:14

Pridať komentár