ARTis bežKÁR

Zemplínska performancia, ktorá ponúkla letným dovolen_károm pohľad na roč. obdobím pozabudnutého bežkára, respektíve na bežkára pred časom na tom istom mieste prekonávajúceho januárový ľadovec. Rekreujúcim sa naskytol pohľad len na akciu, ktorá je zaznamenaná na videu. Celá športová výstroj (bežky zn. ARTIS) bola pripravená pod hladinou vodnej nádrže, keďže bol nevyhnutný moment prvotného prekvapenia, šoku. Performancia je sociálnou štúdiou, kde je skupina konfrontovaná s jej vlastnou uniformnou skúsenosťou. Na základe opakovanej skúsenosti sa formuje racionálny úsudok, ktorý však nie je konštantný. Nie je predsa normálne to, čo sa na pláži odohralo. Keď je "nenormálne" zaodené do reálneho a suverénneho a presvedčivého a náhle priameho, hoc aj šokujúce, tak jedinec prehodnocuje svoj úsudok, v skupine ho ešte aj deleguje, čím prichádza aj o značnú časť suverenity svojho mentálneho ega. Nik z davu sa radikálne neohradil voči videnej skutočnosti. Zaskočený jedinec v skupine prehodnocuje a deleguje, aj napriek tomu, keď zjavne platí "umenie znamená - utekaj (Ty) chuj / ARTis bežKÁR".

Výsledok performance-štúdie : Výtvarník nikdy nebude nepochopený solitér. Všetci sme chumaji.

Intervention in public space, which is offered for holiday makers people look to the season overlooked cross-country skiing man. Holidaymakers saw the only action that is recorded on video (with three hidden cameras). All sports equipment (skis brand ARTIS) was prepared under the surface of the water reservoir, it was necessary for the initial moment of surprise - collective shock. Performance is social studies, where the group is confronted with its own uniform experience. Based on the repeated experience of rational judgment is formed, which is not constant. It is not normal yet what happened on the beach, but if "abnormal" is packed into a real and direct then the individual person reviewing your own judgment, in group he would rather delegate it. This individual is losing a significant portion of their sovereignty mental ego. Nobody in the crowd to hedge against the radical vision of reality, because the surprised individual in the group reviews and delegates, even though it clearly means "ARTis runBOOBY".Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár