Identifikácia miesta...

Identifikácia miesta, nájdenie seba ako súčasť konzúmnej spoločnosti
Zámerom tejto práce bolo poukázanie na našu spoločnosť a na bezvýznamnú,nezmyselnú a ,,ničneriešiacu,, kritiku (protest) jednotlivca, ktorý aj keď vníma, kde to žije, nedokáže nič zmeniť a stáva sa súčasťou celku...
Identification of a place, finding myself as a part of a consume society
The goal of this work was pointing to our consume society and to insignificant, senseless and ,,nothingsolving,, critics(protest) of individuality, who even though perceiving(feeling) where he/she lives, can´t change anything and soon or later becomes a part of a unit.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár