Vzruch

Muž a žena, dve odlišne bytosti jedného živočíšneho druhu, žijúce paralelne rôzne reality, vlastné svety v spoločnom priestore a čase do chvíle pripojenia tretieho činiteľa. Vzruch, ktorý podmieňuje prepájanie a spájanie týchto dvoch protipólov, je aj hlavným symbolom tejto inštalácie a závisí na interakcií diváka. V tejto práci sa hluk stáva bodom - symbolom dospievania aktivizácie vzruchu.

Celá inštalácia je poňatá veľmi symbolicky. Symboly oboch pohlaví sú inšpirované populárnymi , možno trocha vulgárnymi, väčšinou nástennými kresbami, ktorých autori bývajú tiež dôkazom prejavu určitej formy vzruchu. Tieto vytvárajú skupiny, ktoré sú bez vonkajšieho podnetu ,resp. tretieho činiteľa veľmi jednotné a samostatné. S narastaním hluku v miestnosti priamo úmerne narastá aj prepojenie alebo zmiešavanie týchto dvoch táborov.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár