Sekvencie / Sequention

VIDEO is here:
http://vimeo.com/akjetam/sekvencie1
+
http://vimeo.com/akjetam/sekvencie2

Sekvenčné vnímanie a prežívanie života reflektuje projekt "Sekvencie". Autor kriticky zobrazuje prierez sekvenčným životom - skrz found footage projekcie. Tanečníčka skrz súčasný tanec, predstavuje prototyp človeka, ktorý sa ocitá v tomto svete, kde trvalé hodnoty neznamenajú nič. Transformujú sa na žiadané krátkodobé sekvenčné zážitky. Ostáva iba osamotený človek, zadefinovaný priestor a vankúše. Vankúše sú zakomponované do inštalácie ako projekčné plochy, kde sa objavujú sny, spomienky a pamäť. Projekt "Sekvencie" pracuje s prvkami nových médií a súčasného tanca a voľne nadväzuje na projekt "Hladina".

Inštalácia a súčasný tanec
 
autor projektu a projekcia: Lukáš Matejka
tanec: Martina Beňačková
hudobný mix: Martin Fačkovec
kostým: Ľubomíra Abrahámová

-------------------------------------------------

Sequential perception of life and survival of the project reflects "sequence". Picture shows the critical section of sequential life - through found footage projections. Dancer through contemporary dance, is the prototype of a man who finds himself in this world where permanent values ​​mean nothing. Transformed to the desired short-term sequential experiences. It remains only a solitary man, defined space and pillows. Cushions are included into the installation as projection screens, which appear dreams, memories and memory. The project "sequence" is working with elements of new media and contemporary dance and free follow-up project "level."

Installation and contemporary dance

author of project and projection: Lukas Matejka
dance: Martina Beňačková
music mix: Martin Fačkovec
costume: Lubomira Abrahámová
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár