RE: The American Gift

Honor of Vito Acconci
interaktívna zvuková inštalácia, 2011
----------------------------------------------------
VIDEO is here: http://vimeo.com/25704659
----------------------------------------------------
Divák si svojím pohybom, gestom, tancom v reálnom čase sampluje a nanovo reštauruje akustické dielo The American Gift od amerického umelca Vita Acconciho. Túto skoro 43 min. zvukovú nahrávku (audio CD) z roku 1976 - "the voice of America" - "hlas ameriky" ako ju sám Acconci nazýva, som aproprioval a rozdelil do viacerých samplov a dané sample som doplnil technikou found footage o nové zvukové sample zo súčasného amerického prostredia ako Nascar závody, americký rap, príhovor amerického kongresmana, hollywoodska filmová produkcia, záznam zo zápasu amerického futbalu...
Koláž zvukov priamo do uší (cez sluchadlá) si divák skladá svojím pohybom. Tým pádom nepočuje praskajúce "mólo" pod ním, ktoré predstavuje krehkosť "American Gift" - "Amerického daru". Najdôležitejší pre mňa ako autora je proces - v momente vzniku dielo zaniká.

The viewer their gestures, dances in real-time sample, and again restores audio work The American Gift from the American artist Vito Acconciho. This nearly 43 min. audio recording (audio CD), 1976 - "The Voice of America" - "Voice of America" as it called itself Acconci, I aproprioval and divided into several samples and the sample I found footage technique adds a new audio sample from the current U.S. environment as Nascar races, American rap, speech U.S. Congressman, Hollywood film production, recording of American football match ... A collage of sounds directly to your ears (via headphones) to the viewer up your movement. Thus hear crackling "catwalk" below, which represents the fragility of "American Gift". Most important for me as the author's process - at the time of work expires.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár