Paragraf 246 / Paragraph 246

Projekt reagujúci na graffity vs. zákon. Téma: Interpretácia textu. Paragraf 246: "Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok." citovaní na stenu väzenského múru v Banskej Bystrici. Samostatné graffity písmo (v pravom dolnom rohu napísané mesto, odkiaľ písmeno pochádza) technikou fotografie zozbierané z celého územia Slovenskej republiky, následné vytlačené a nainštalované vo verejnom priestore.

Project vs. responding to graffiti. Act. Topic: Interpretation of the text. Section 246: "Who is hurt by foreign matter that it sprayed, slowly, describes a stain or other substance shall be punished by imprisonment of up to one year." quoted on the prison wall, the wall in Banska Bystrica. Separate graffiti font (bottom right corner written in the city, where the letter came) technique photographs collected from the entire territory of the Slovak Republic, then printed and installed in public spaces.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár