Eskalátory / Escalators

3D návrh - pohyblivé eskalátory pre námestie v Banskej Bystrici.

V 3D video vizualizácií predstavujem pohľad futuristického spracovania námestia v Banskej Bystrici. Priestor námestia je doplnený o pohyblivé eskalátory (v oboch smeroch), na kt.sa voľne pohybujú „stĺpiky“ – kt.symbolizujú ľudí. Tieto eskalátory by mali slúžiť ako urýchľovač prechodu cez tento priestor.. Kontext tu sledujem z pôdorysov budov, z pôvodných priečelných línii ostali iba zoštilizované dve žlté jednoduché línie. Jedna kopíruje pravú a druhá ľavú časť námestia. Pohyb námestia, je zvýraznený v rýchlejšom tempe eskalátorov.

3D design - moving escalators to the square in Banska Bystrica.

The visualization of 3D video processing imagine a futuristic view of the square in Banska Bystrica. Square space is complemented by a moving escalator (in both directions) to move freely kt.sa "pillars" - kt.symbolizujú people. These escalators should serve to speed passage through this space .. Context here watch the floor plan of the original line priečelných remained only two yellow zoštilizované simple lines. One copy right and left second part of the square. Move the square is highlighted at a faster pace escalators.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár