84 Circle

VIDEO: http://vimeo.com/akjetam/84circle

84 Circle (honor of Anemic cinema by Marcel Duchamp, 1926) is interactive installation by Lukas Matejka.

84 Circle je bakalársky projekt z roku 2010 v ateléri Digitálne média (4.ročník) / Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení (Slovenská republika).

84 Circle is a bachelor project from year 2010 in the Digital media department (4th grade) / Academy of Arts in Banska Bystrica, Slovakia.
dotykový displej & videoinštalácia / touch display & video installation.

84 video fragmentov. 84 rokov ubehlo od vytvorenia anemic cinema (1926). Súčasné abstraktné vizuálne videoobrazy a významné diela z histórie videoumenia si divák interaktívne mixuje a recykluje v reálnom čase. Podobný proces je badateľný pri VJingu, ibaže pri klasickej polohe VJ-ingu je divák iba pasívny. V inštalácií Circle nieje rozhraním na samplovanie videí počítačová klávesnica, ani špeciálny videopult, ale dotyková obrazovka. Dotyková obrazovka, na ktorej pulzujú biele tlačítka v tvare kruhu, je umiestnená centrálne uprostred troch projekčných plôch. Aktívna VJ-ingová plocha, ktorou divák dokáže manipulovať je priamo za dotykovou obrazovkou.

84 video fragments. 84 years have passed since the creation of cinema ANEMIC (1926). The present abstract visual and video images of major works of history videoumenia viewer interactive and recycled mixes in real time. A similar process is evident in VJing, except in the classical position of VJ-ing is only a passive spectator. The Circle is not installing the sampled video interface computer keyboard or a special videopult, but the touch screen. The touch screen on which pulses white buttons in a circle, is located centrally in the middle of three projection screens. VJ active area, where the viewer can manipulate directly the touch screen.

autor projektu / author:
Lukas Matejka

vedúci praktickej časti bakalárskej práce / supervisor of the practical part:
MgA. Michal Murin, ArtD.

konzultantka teoretickej časti bakalárskej práce / consultant of the theoretical part:
PhDr. Katarína Rusnáková, PhD.

technická podpora / technical support:
Richard Kitta, Juraj Valica, Peter Huba, Martin Palkov

fotodokumentácia / photo:
Milan Mazúr

videodokumentácia / video:
Juraj Ondráš

strih / edit:
Lukáš Matejka

Komentáre

avatar

Ondrej Vozárik: je to nehorazne dobre

Jul 16 2010, 15:39

Pridať komentár