re-VÍZIA Výstava prác študentov a doktorandov FVU AU BB

Kedy 14.02.13 o 17:00
Kde Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica
Info Kurátori výstavy: grafika: Igor Benca, Patrik Ševčík, intermédiá a digitálne
médiá: Katarína Rusnáková, maľba: Zuzana Čovanová, sochárstvo: Eva Kapsová

Výstava re-VÍZIA prezentuje najzaujímavejšie študentské práce, hlavne záverečné magisterské a doktorandské projekty zo všetkých štyroch katedier Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici --maľby, sochárstva, grafiky, intermédií a digitálnych médií, ktoré boli vytvorené prevažne v ostatných troch rokoch.

Už názov výstavy re-VÍZIA napovedá, že ide o výber diel, ktorý sa uskutočnil na základe dôkladného mapovania a výskumu najvýznamnejších prác poslucháčov FVU AU. Vizuálne prejavy mladých výtvarníkov a výtvarníčok sa vyznačujú bohatosťou aktuálnych tém a širokým spektrom výrazových prostriedkov a umeleckých prístupov, prostredníctvom ktorých referujú o celej škále súčasných problémov ľudí žijúcich v informačnej spoločnosti globalizovaného sveta. Ich vízie, invenčné tvorivé stratégie a novátorsky poňaté výtvarné diela súčasne predstavujú silný tvorivý potenciál a
prísľub do budúcnosti. Mladí autori a autorky dokážu citlivo, ale zároveň so zmyslom pre kritickú reflexiu a ironický nadhľad artikulovať najrôznejšie témy, ako sú premeny identity, telo a telesnosť, rovnako sa zaoberajú otázkami individuálnej a kolektívnej pamäti, pričom ich zaujíma aj prepojenie umenia s vizuálnou kultúrou. Okrem kritiky konzumnej spoločnosti sa venujú tiež politickej a inštitucionálnej kritike a kritike autorít z rozličných spoločenských sfér a podobne. V mnohých prácach čoraz intenzívnejšie rezonuje aj téma tzv. sociálneho obratu v umení, s ktorou súvisia rozmanité formy participatívneho a interaktívneho umenia, ktorých bázou je aktívna
tvorivá spolupráca divákov a diváčok. Do tohto rámca patria aj praktiky sociálne angažovaného a aktivistického umenia, ktoré sú založené na tesnom vzťahu umenia ako dôležitej formy sociálnej komunikácie, kriticky reflektujúcej aktuálne problémy každodennej skutočnosti a reálneho sveta.

Cieľom výstavy re-VÍZIA je ukázať čo najkvalitnejší výber súčasných študentských prác z oblasti maľby, umenia inštalácie, objektov, figurálneho sochárstva, progresívnych prejavov súčasnej grafiky, ako aj predstavenie iniciatív na poli intermédií a digitálnych médií, kde patria hlavne interaktívne projekty, videoinštalácie, internetové umenie a soundartové práce. Súčasťou ich prezentácie je aj kompilácia 12 experimentálnych videofilmov a videodokumentácie performancií, interaktívnych a participatívnych projektov vo verejnom priestore, ktoré diváci môžu vzhliadnuť v samostatnej miestnosti Mediatéky.

Zaujímavým obohatením expozície sú tzv. aktuálne periférie výstavy, ktoré začleňujú do kontextu výstavného projektu aj priľahlé exteriéry Stredoslovenskej galérie, prostredie loggie a sugestívne pôsobiace priestory podkrovia galérie, do ktorých intervenujú svojimi miestne špecifickými inštaláciami viacerí doktorandi FVU AU.

Diela mladých výtvarníkov a výtvarníčok kladú divákom mnohoraké otázky, motivujú ich k úvahám o rozmanitosti aktuálnych tém a foriem súčasného vizuálneho umenia a provokujú ich k diskusiám, v ktorých sa môžu zamýšľať nad súvislosťami medzi každodenným životom a rozmanitými umeleckými prejavmi dnešnej digitálnej doby.
Komentáre
Najnovšie komentáre sú dole
Žiadne komentáre