Symfónia bytu /Symphony of flat/

Prenesením zvukov z bytu, kde bývam, do Banskej Bystrice, ktorá sa mi, vďaka štúdiu na tejto škole, stala druhým domovom, snažím sa stlmiť dva domovy do jedného, vytvorením virtuálnej hry. Túto hru si môže ktokoľvek zahrať na svojom smartfóne. Na pozadí samotnej hry sa nachádza reálny pôdorys bytuv Košiciach.Červené kruhy v jednotlivých miestnostiach zobrazujú miesta, kde bol zvuk nasnímaný. Kliknutím na kruh, zariadenie vydá opakovaný zvuk, až kým sa sám divák, resp. hráč, nerozhodne ho vypnúť. Tak môže spustiť naraz rôzne typy zvukov v rôznych miestnostiach a tým vytvorí takzvanú „Symfóniu bytu“.Hru som vytvorila na základe programovania v html kódoch a editácií v programe PSpad.

By transferring sounds from flat, where I still live, to Banská Bystrica, which thanks to my studies at this school, is my second home, I'm trying to connect two homes to one by creating a virtual game. Everyone can play this game on smartphone. At the background of the game is a real ground plan of flat in Košice. The red buttons in the individual rooms shows the places where the sound was taken. By clicking on that buttons, the device will start and repeat the sound until player doesn't decide to turn it off. So, it can play different sounds in different rooms at the one moment creating so-called "Symphony of flat".I created the game based on programming in html codes and editing in PSpad.

Doc. MgA. Michal Murin, ArtD.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár