STEREOTYPY

videoperformancia tvoriaca gro práce k zhliadnutiu tu:
https://www.youtube.com/watch?v=oGJk1L_RkUY&t=101s

Diplomová práca podáva obraz o dnešných ženách zápasiacich s multiplicitou rolí a prežívajúcimi rodovými stereotypmi. Skúma do akej miery sa tieto skutočnosti podieľajú na každodenných rutinných činnostiach, ktorých sa mnohé ženy nezúčastňujú z vlastnej vôle, ale skôr preto, že to od nich očakáva, či dokonca vyžaduje spoločnosť. Výsledná práca je tvorená súborom videoperformancií, v ktorých danú problematiku skúmam cez fyzické hranice vlastného tela zosobňujúc tak univerzálne situácie zo života súčasných žien. Telesný fragment v prípade každej videoperformancie interaguje s prostredím a predmetmi začlenenými do deja, vytvárajúc tak ďalšie konotácie či hypotézy. Tým, že ho dávam do vzťahu s vybraným prostredím, ho doň včleňujem čím poukazujem na snahu zapadnúť do nejakej typicky ženskej role či situácie, resp. na určité zrastenie s domácnosťou. Fyzicky náročné polohy, v ktorých zotrvávam v rozmedzí od pár minút až po dobu približne pol hodiny poukazujú na určitú neistotu, či presnejšie nestabilitu našich osobných možností (keďže v danej póze zotrvávam aj napriek všetkej mojej snahe len do určitého momentu, kedy už danú situáciu fyzicky nezvládam). Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že na daných videách len pasívne stojím, za snahou zotrvať v zvolenej polohe a udržať vybrané predmety je značné úsilie, čím parafrázujem „neviditeľnosť“ ženských prác, ktoré sú prehliadané a nedocenené okolím.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár