LOGOFÓBIA VS. LOGOFÍLIA

Analýza mediálnej spoločnosti a postavenie logotypu v nej ako agresívneho vizuálneho prvku. Zaujatie umeleckého
postoja a nastavenie zrkadla všadeprítomnej kultúry požívania loga v konzumnej spoločnosti. Teoretická reflexia
fenoménu kritiky korporácii reprezentovaného logom v kontexte aktuálneho umenia posledných dekád. Individuálne
rozhodovanie selekcie konzumných produktov podľa rôznych atribútov v konečnom dôsledku vedie k osvojeniu
si značky konkrétneho produktu. Jeho reprezentantom sa stáva logo, ktoré vizuálne pôsobí v reálnom živote. Voči
tomuto logu sa každý môže individuálne zachovať či už jeho ignorovaním, alebo naopak výlučným používaním.
Práca reflektuje problematiku a predostiera možné spôsoby reakcie jedinca v adekvátnej umeleckej forme od akcie
cez videoart a interaktívnu inštaláciu.
Riešenie praktickej diplomovej práce
Interaktívna inštalácia bude umožňovať divákovi priestor manipulácie a taktiež sa stane súčasťou umeleckého diela.
Technická stránka bude vytvorená za pomoci počítača a programov na programovanie interaktivity napr. : Vvvv
( pre Windows ) a Quartz ( pre Mac ).Na to aby sa inštalácia stala interaktívnou s divákom budem potrebovať senzor,
ktorý má vplyv na pohyb, teplo a iné. Pre riešenie som si vybrala formu kinect xbox 360, ktorý reaguje na tieň diváka.
Inšpirácia tohoto druhu umení nastala pozorovaním festivalu Ars Electronica, ktorý sa zameriava na digitálne umenie
/ média. „Interaktiv text art“ som našla na internete a zaujal ma to natoľko, že ma to inšpirovalo i pre moju diplomovú
prácu. Myšlienkou tejto inštalácie bude deformácia „ ľudského konzumu“ a to obchodných logotypov. Divák bude pomocou
svojho tieňa deformovať padajúcu masu log, tak ako nás táto konzumná spoločnosť deformuje.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár