Identifikácia/Identification

Identifikácia - istý spôsob priblíženia sa so zámerom poznania, identifikovania – odkrytia pomyselnej neznámej vrstvy na povrchu, túžba dostať sa hlbšie, spoznať. Identifikácia mužskej hrude a jej okolia, časti tela, ktorá pod povrchom skrýva nepretržite sa pohybujúcu, akúsi schránku duše- srdce. Do kontrastu sú postavené dva aspekty, ktoré upozorňujú na jedinečnosť a vyváženosť v živote človeka, presnejšie muža. Zraniteľnosť, ktorá je možno sprevádzaná krehkými schránkami nežijúcich motýľov a už dávno mŕtvych listov v kontraste s jej veľkoleposťou - achylovskou nezraniteľnosťou. Nie je to, však, iba hruď.

Identification- the way, how to get closer, with the intention to knowledge, identificate- uncover an imaginary unknown layer under the surface, to get closer, to know, that's the desire. Identification of male chest and the area around, part of body, which is hiding, continuously moving, some box of soul- heart, below the surface. In contrast are built two aspects, which define singularity and balance in a person's life. Vulnerability, which is maybe accompained with fragile shells of deceased butterflies and long- since- dead leafs, on the contrast with it's sublimness- achyles invulnerability. Well, That's not just a chest.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár