Bez názvu

Pod povrchom elementárnych až banálnych štruktúr sa ukrýva potreba dostať sa k podstate vecí. A tie, ak vôbec, sa ukrývajú pod nánosom bežného vnímania. Parafráza obrazu Biely štvorec na bielom pozadí od Kazimíra Maleviča a Milenci od Reného Magritta. Nazvať niečo štvorcom, čo v skutočnosti nie je štvorec, nabáda k podvedomej potrebe dokonalosti. Prehliadame dokonalosť v nedokonalosti. Cez tému paradox som sa dostala k pojmu absolútno, ktoré môže tiež byť predstavou dokonalosti. Biela farba je výrazom uvoľnenia, úteku, oslobodenia sa od všetkého, čo sa javí ako prekážka, ale aj ničoty a prázdna. Jej odmietanie môže byť príznakom duševnej nevyrovnanosti, vnútornej neistoty či nízkeho sebavedomia, ale aj pocitu viny a vnútorného sklamania.

The need to find the heart of matter is hiding under the surface of elementary or even trivial structures. And those, if at all, are hidden under the sediment of common perception. Paraphrase of the suprematist work White on White by Kazimir Malevich and The Lovers II by René Magritte. To entitle something as a square, which in reality is not a square, is encouraging to subconscious need of perfection. We neglect the perfection in imperfection. Through the theme of paradox I came to the term absolute, which can also be an apprehension of perfection. The white color is an expression of release, escape and redemption from everything that seems as an obstacle, or as nothingness and emptiness. The denial of it, may be the symptom of mental misalignment, inner insecurity or low self-esteem, but also a feeling of guilt and inner disappointment.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


Bez názvu

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár