Life Ladder

Interaktívne minimalistické dielo, ktoré pozostáva z projekcie a ovládača. Divák pomocou joysticku môže ovládať projekciu virtuálneho rebríka na stene a pomyselne stúpať do výšin alebo klesať do hlbín. Rebrík v diele ako symbol cesty života a tela, znázorňuje pomyselný stav diváka, ktorý sa pomocou joysticka spojí s dielom a prenesie sa na rebrík. Každé okienko rebríka môžeme chápať ako okno do reality, cez ktoré divák nazerá na svet. To, v akej realite sa človek nachádza, závisí od všetkých predchádzajúcich krokov v živote. Každý čin človeka v živote môžeme symbolicky preniesť do kroku smerom hore alebo dole. Človek môže ísť neprestajne smerom hore či naopak dole alebo prestupovať stále na tom istom mieste. Dielo sa nesnaží vyvodzovať závery, ktorý smer je ten správny, či ktorá realita je lepšia, ale poukázať na jednoduché prepojenie vzťahu odzrkadlenia reality k činom človeka. Taktiež odkazuje na to, že človek sa vždy nachádza na nejakej ,,úrovni'', z ktorej vníma svoj svet a zároveň nemôže len tak náhodne preskakovať jednotlivé úrovne hore a dole, ale musí k nim ,,prekráčať'' krok za krokom, pretože každý jeden krok v živote sa počíta. Na samotný rebrík sa môžeme pozerať z viacerých významových rovín. Osobne naň nazerám hlavne z energetického hľadiska: čím viacej životnej energie, tým je aj ,,ľahšia'' telesná schránka symbolizovaná zosvetlujúcim rebríkom ako aj svetlejšia - pozitívnejšia realita. Naopak ubúdanie životnej energie, klesanie do sveta ,,hmotna'' má za následok narastanie hmotných - dramatických a negatívnych skutočností reality, ktorú sú znázornené stmavujúcim rebríkom a pozadím. Na jednom konci je absolútna hmota bez života a na druhom absolútny život bez hmoty. V skutočnosti je to však všetko jedna a tá istá energia, len je premenená a zhmotnená na rôzne spôsoby… Tvar zobrazovaného rebríka je zámerne v tvare pripomínajúceho rovnoramenný trojuholník, ktorým dielo odkazuje na jeho ďalší obsahový význam. Rovnoramenný trojuholník sa môže vyložiť ako symbol života a tiež ako číslo 3, ktorého význam je pohybujúca energia ; začiatok, stred a koniec ; narodenie, život a smrť... Dielo pracuje s týmito významami a odkazuje na ne. Po spustení diela sa objaví na projekcii rebrík na čistom bielom pozadí, ktorého farba je presne neutrálne šedá, ako stred medzi bielym a čiernym ,,svetom''. Tento stav symbolizuje bod narodenia a neutrálny začiatok života s čistým ,,nepoškvrneným'' vnímaním reality. Na joysticku sa nachádza pohyblivá páčka, ktorá sa pohybuje vertikálne a horizontálne. Horizontálny pohyb neovláda na diele žiadny pohyb, pretože nie je z konceptuálneho hľadiska potrebný. Vertikálnym pohybom sa posúva rebrík krokovým tempom smerom nahor alebo nadol v závislosti od smeru stlačenia páčky. Nad touto páčkou sa nachádzajú dva malé trojuholníkové gombíky a dva veľké kruhové gombíky. Ľavý malý gombík ovláda pohyb rebríka smerom nadol ale v skokovom tempe. Umožňuje v prípade potreby rýchlejšie prejsť po rebríku o 3 kroky smerom nadol. Týmto pohybom symbolizujem určitý silnejší negatívny čin, ktorý viedol k danému rýchlemu poklesu. Pravý malý gombík ovláda pohyb rebríka smerom nahor taktiež v skokovom tempe. Umožňuje v prípade potreby rýchlejšie prejsť po rebríku o 3 kroky smerom nahor. Týmto pohybom symbolizujem určitý silnejší pozitívny čin, ktorý viedol k danému rýchlemu stúpnutiu. Veľký kruhový gombík spôsobí stmavenie obrazu na úplnú čiernu. Tento úkon symbolizuje náhlu smrť. V tomto momente dielo zostáva na čiernej obrazovke po dobu 10 sekúnd a následne dôjde k postupnému zosvetleniu obrazu až po úplnú bielu plochu. Týmto úkonom odkazujem na dobu 3 dní zostatia duše v tele a jej následné vrátenie do bieleho sveta, pomyselného neba, kde zostáva po dobu do ďalšieho narodenia. V diele je to nastavené na dobu 2 minúty, kedy dôjde k automatickému reštartovaniu práce (narodeniu) do pôvodnej stredovej pozície. V prípade rozhodnutia pre skorší reštart práce treba stlačiť naraz oba veľké kruhové gombíky, kedy dôjde k pomyselnému spojeniu dvoch polôh života...

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár